Wichita-West

Wichita-West

1

Monday, February 1, 2021
TimeEventDetails
3:00pm

vs. Multiple Schools..
 @  Seneca Bowllocation
3:00pm

vs. Multiple Schools..
 @  Seneca Bowllocation
5:45pm

 

(Rescheduled from 12-17-20)

vs. Wichita-East
7:30pm

 

(Rescheduled from 12-17-20)

vs. Wichita-East
 @  Wichita-West Main Gymlocation
Tuesday, February 2, 2021
TimeEventDetails
4:15pm

 

(Cancelled)

vs. Wichita-South
 @  Wichita-South Main Gymlocation
4:15pm

 

(Time Changed)

vs. Wichita-South
5:30pm

 

(Time Changed)

vs. Wichita-South
6:00pm

vs. Wichita-South
 @  Wichita-South Main Gymlocation
7:15pm

 

(Cancelled)

vs. Wichita-South
7:15pm

vs. Wichita-South
 @  Wichita-South Main Gymlocation
Wednesday, February 3, 2021
TimeEventDetails
4:15pm

vs. Multiple Schools..
 @  Wichita-West Main Gymlocation
4:15pm

vs. Wichita-Southeast
Thursday, February 4, 2021
TimeEventDetails
9:00am

vs. Multiple Schools..
 @  Seneca Bowllocation
5:00pm

 

(Cancelled)

vs. Multiple Schools..

NW v West, West v East, East v NW

NW v West, West v East, East v NW
5:30pm

vs. Multiple Schools..

GWAL Diving

GWAL Diving
Friday, February 5, 2021
TimeEventDetails
4:15pm

 

(Cancelled)

vs. Wichita-Southeast
4:15pm

 

(Cancelled)

vs. Wichita-Southeast
 @  Wichita-West Main Gymlocation
5:30pm

 

(Cancelled)

vs. Wichita-Southeast
5:30pm

vs. Multiple Schools..
6:00pm

 

(Rescheduled to 02-13-21)

vs. Wichita-Southeast
 @  Wichita-West Main Gymlocation
7:15pm

 

(Cancelled)

vs. Wichita-Southeast
7:15pm

 

(Rescheduled to 02-13-21)

vs. Wichita-Southeast
 @  Wichita-West Main Gymlocation
Saturday, February 6, 2021
TimeEventDetails
TBD

 

(Date Changed to 01-28-21)

vs. Multiple Schools..
8:00am

 

(Cancelled)

vs. Multiple Schools..
 @  Silver Lake High School location

JV/V

JV/V
8:00am

 

(Cancelled)

vs. Multiple Schools..
 @  Silver Lake High School location
9:00am

vs. Wichita-Southeast
9:00am

vs. Multiple Schools..
11:00am

vs. Multiple Schools..
 @  Wichita-West Main Gymlocation
1:00pm

vs. Multiple Schools..
 @  TBA location
Sunday, February 7, 2021